เรื่อง: รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท (RRI Grants-MAG)

                 ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โดยสำนักประสานงาน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. ระดับปริญญาโท ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนสำหรับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาโทเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการทำงานวิจัยเพื่อ แก้ปัญหา หรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของภาค อุตสาหกรรม จำนวน 200 ทุน รายละเอียดและเงื่อนไข โดยสังเขปดังนี้

1. โจทย์วิจัยต้องได้จากอุตสาหกรรมโดยต้องปรากฏตัวตนของภาคอุตสาหกรรมที่ต้อง การความรู้ชัดเจน และแสดงให้เห็นว่าความรู้นั้นสำคัญสำหรับกิจการอุตสาหกรรมนั้นทั้งนี้โจทย์ ต้องเหมาะสมที่จะเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

2. การทำโครงงานหรือวิจัยจะต้องมีส่วนทำที่สถานประกอบการอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อบุคลากรอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมหรือบุคลากรของอุตสาหกรรมเป็นผู้ทำวิจัย เอง เช่น เป็นนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. นิสิต/นักศึกษามีสัญชาติไทย สามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาในขณะรับทุนและสามารถทำงานวิจัยได้ดี

4. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 ท่าน ดูแลได้ ไม่เกิน 3 โครงการทั้งนี้ไม่นับรวมโครงการอื่นภายใต้การสนับสนุนของ สกว.

5. สกว. จะทำสัญญาการรับทุนกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และนิสิต/นักศึกษาเป็นผู้ร่วมรับทุน

6. เมื่อสิ้นสุดโครงการจะต้องมีงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภายใต้ประกาศของ โครงการนี้หรือสิทธิบัตรสำหรับผลงานตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการนิสิต/นัก ศึกษาจะต้องนำเสนอแบบปากเปล่าเท่านั้น

7. ระยะเวลาไม่เกิน 18 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาการรับทุนทุนละไม่เกิน 300,000 บาท(สกว.สนับสนุนเงินสดทุนละไม่เกิน 280,000 บาทภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมโครงการสนับสนุนเงินสดไม่น้อยกว่า 20,000 บาท และ in kind ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท)

8. การดำเนินการอาจารย์ผู้สนใจลงทะเบียนและกรอกประวัติ http:biodata.trf.of.th และส่งข้อเสนอโครงการ และรายละเอียดของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการที่ www.trfmag.org ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.trfmag.org หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 086-448-4026-7, 0-2329-8359, 0-2326-4424 และ 0-2329-8362-3 ต่อ 167 โทรสาร 0-2326-4424 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ผู้จัดการโครงการฯ

ยินดี ชี้แจงรายละเอียดของโครงการและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแก่อาจารย์ นิสิต/นักศึกษาและผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน ตามการนัดหมาย