01 copy12
10โอวาทว่าด้วยเนื้อแท้ของความรู้ในอิสลามและวิธีตักตวง

เนื่อง ในวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ข้าพเจ้าขอ มอบโอวาท 10 ประการเกี่ยวกับเนื้อแท้ของความรู้แก่พี่น้องทั้งชายและหญิง ดังต่อไปนี้

1. ความ รู้ที่แท้จริงคือความรู้แห่งวิวรณ์ (วะหฺยู) ของอัลลอฮฺที่มีระบุในอัลกุรอาน การอรรถาธิบายที่ดีเยี่ยม ความหมาย และการปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานมาจากท่านรสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ สัลลัมที่มีชื่อว่า อัสสุนนะฮฺ

2. ผู้ที่ดีที่สุดที่เข้าใจและน้อมรับต่อคำสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺคือ บรรดา เศาะหาบะฮฺ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา เคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม

3. ผู้ที่ดีที่สุดที่ชี้แจงและเผยแผ่คำสอนของอัลลอฮฺและรสูลของพระองค์ พร้อมๆกับความเข้าใจและการปฏิบัติของบรรดาเศาะหาบะฮฺคือบรรดาอุละมาอ์ตาบิอี นและตาบิอีอัตตาบิอีน และชนต่อมาที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ สะลัฟศอลิหฺ ที่มีชีวิตอยู่ในสามศตวรรษแรกแห่งฮิจเราะฮฺศักราช และเป็นที่รู้จักเช่นเดียวกันในนามของ อะฮฺลุลหะดีษ หรือ อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ

4. ความ เบี่ยงเบนในการเข้าใจอิสลาม คือความเบี่ยงเบนจากหลักคำสอนดั้งเดิมที่ท่านรสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัมและบรรดาเศาะหาบะฮฺได้นำมาเผยแผ่ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอะกีดะฮฺ สภาพเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเศาะหาบะฮฺ ซึ่งถูกอุปโลกน์ขึ้นโดยผู้ที่แสดงตนเป็นมุสลิมแต่ธาตุแท้คือผู้ที่กลับกลอก หรือออกนอกรีต หลักคำสอนที่เบี่ยงเบนของพวกเขาได้ก่อให้เกิดความแตกแยกเป็นร้อยๆจำพวก ซึ่งอันตรายของพวกเขาได้ซึมซับเข้าสู่ประชาชาติอิสลามอย่างต่อเนื่องจน กระทั่งปัจจุบัน และจะยังคงเป็นต่อไปจนถึงวัน กิยามะฮฺ พวกเขาเหล่านั้นเป็นที่รู้จักกันในนามของ อะฮฺลุลฮะวาอ์ (เจ้าอารมณ์)ขออัลลอฮฺคุ้มครองเราจากสิ่งนั้นด้วยเทอญ

5. ความ รู้ที่แท้จริงล้วนเป็นนิอฺมัตที่อัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้และปรีชาได้มอบให้แก่ บ่าวของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านหลักการศรัทธา (อะกีดะฮฺ) หรือหลักการปฏิบัติ (อิบาดะฮฺ) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการเป็นผู้นำสูงสุดและการบริหาร (คิลาฟะฮฺ) หรือการสังคม (มุอามะลาต) ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอัลลอฮฺ หรือความรู้เกี่ยวกับศาสนาของพระองค์ หรือความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมา นั่นแหละคือสาขาต่างๆขององค์ความรู้ที่อัลลอฮฺได้มอบให้แก่บ่าวของพระองค์บน โลกนี้ ไม่ว่าเขาจะเป็นมุอฺมินผู้ศรัทธาหรือกาฟิรผู้ปฏิเสธศรัทธา

6. ความ รู้แห่งวะหฺยู คือแสงสว่างของอัลลอฮฺและทางนำของพระองค์ อัลลอฮฺจะมอบความรู้แห่งวะหฺยูประเภทนี้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์จะให้เป็นคน ดีบนโลกนี้และอาคิเราะฮฺเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ท่านจงวิงวอนขอความรู้ที่แท้จริงจากพระองค์ ?โอ้พระผู้อภิบาลของข้า ได้โปรดประทานความรู้แก่ข้า และมอบความปรีชาญาณแก่ข้าด้วยเถิด

7. อิส ลามคือศาสนาของอัลลอฮฺที่ไม่อาจแยกออกจากความรู้ ด้วยเหตุนี้ คำสั่งแรกของอัลลอฮฺที่มีต่อบ่าวของพระองค์คือ อิกเราะจงอ่านดังนั้น จึงไม่มีมุสลิมที่โง่เขลา ถึงแม้ว่าจะมีมุสลิมจำนวนมากที่เป็นสามัญชนทั่วไปก็ตาม โดยที่ความรู้ของพวกเขาไม่ถึงระดับของปราชญ์ผู้รอบรู้ (อุละมาอ์) หมายความว่า

8. ความ รู้ที่ดีที่สุดที่บรรดาครูบาอาจารย์ได้เสี้ยมสอนไว้คือความรู้แห่งอัลกุรอน และสุนนะฮฺ และความรู้ต่างๆที่เกิดจากการวินิจฉัยอัลกุรอานและสุนนะฮฺที่ถูกต้องของ บรรดาอุละมาอ์ที่ได้รับการยอมรับ ต่อมาก็เป็นความรู้ด้านหลักการและเครื่องมือ (ไวยากรณ์) สำหรับใช้อ่าน ทำความเข้าใจ และวินิจฉัยคำสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ รวมทั้งตำราต่างๆของอุละมาอ์ หลังจากนั้นก็เป็นความรู้ด้านหลักการและเครื่องมือสำหรับใช้เผยแผ่และ ปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ หลังจากนั้นก็เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺสร้างขึ้นมาที่มีราก ฐานมาจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

9. ผู้ หนึ่งผู้ใดจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นผู้รู้ (อาลิม) ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ตามทัศนะของอิสลาม ตราบใดที่เขายังไม่ได้รับความรู้ที่จะนำพาตัวเขาไปสู่การปฏิบัติจริงกับความ รู้นั้น นี่แหละคือสภาพของอุละมาอ์ที่แท้จริงในอิสลาม

10. อัล ลอฮฺจะยกระดับของบรรดาผู้ศรัทธาและผู้มีความรู้เสมอสู่สถานะที่สูงส่งที่สุด บนโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺ และอิสลามจะให้เกียรติแก่ผู้รู้หรืออุละมาอ์ยิ่งกว่าบุคคลธรรมดาที่ชอบ ปฏิบัติอิบาดะฮฺ

สุดท้าย นี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเอกองค์อัลลอฮฺโปรดประทานความรู้ที่จำเริญและยัง ประโยชน์แก่พวกเราทุกคน ทั้งบนโลกนี้และ อาคิเราะฮฺ อามีน ยาร็อบบัลอาละมีน

พร อันประเสริฐจงประสบแด่ท่านนบีมุหัมมัด วงศ์วานของท่าน และบรรดาสหายของท่าน และมวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

เขียนที่ มัสยิดอัลหะเราะมัยน์

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

23 เราะญับ 1429

26 กรกฎาคม 2008