ประวัติความเป็นมา

                ศูนย์ภาษาอังกฤษ สถาบันภาษานานาชาติ วิทยาลัยอิสลามยะลา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2547พร้อมกับการจัดตั้ง สถาบันภาษานานาชาติ วิทยาลัยอิสลามยะลา ตั้งอยู่ ณ วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตยะลา

                ศูนย์ภาษาอังกฤษมีหน้าที่เป็นหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

                ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ทางศูนย์ภาษาอังกฤษมีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 75 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ Beginnerจำนวน 25 คน ระดับIntermediate จำนวน 25 คน และระดับAdvanced จำนวน 25 คน โดยมี ผ.ศ. ดร.หะสัน หมัดหมาน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ภาษาอังกฤษ

                ต่อมาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ได้มีมติแต่งตั้งให้ อ.ปรัชญา บินหมัดหนี ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ภาษาอังกฤษ แทน ผศ.ดร.หะสัน หมัดหมาน เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2548 จนถึง พ.ศ. 2554

                ปัจจุบันศูนย์ภาษาอังกฤษมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับการแบ่งชั้นตามระดับความสามารถทางภาษา ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ English Preparatory Class 1 (EP 1) English Preparatory Class 2 (EP 2) และ English Preparatory Class 3 (EP 3)