ศูนย์ภาษามลายู สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2550 ภายใต้สังกัดสถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตยะลา

                ศูนย์ภาษามลายูมีหน้าที่เป็นหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมด้านภาษามลายูให้แก่นักศึกษาสาขาภาษามลายูคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ดำเนินการสอนโดยใช้ภาษามลายูเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน

                ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ทางศูนย์ภาษามลายูได้เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก โดยแบ่งเป็นระดับชั้นสองระดับดังนี้ ระดับต้น( dasar ) ระดับสู่ง ( tinggi ) เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดยมี นายรอมลี หะมะ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ภาษาภาษามลายู ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลง แต่งตั้งให้ นายอับดุลราห์มัน   โตะหลง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ภาษามลายู ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ปัจจุบันศูนย์ภาษามลายูมีบุคลากรประจำศูนย์ 3 ท่าน คือหัวหน้าศูนย์ จำนวน 1 ท่าน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ท่าน อาจารย์ประจำศูนย์ จำนวน 2 ท่าน

ปรัชญา

ภาษาเลิศ                เชิดคุณธรรม                  นำวิชาการ                  มาตรฐานสากล

ปณิธาน

มุ่งผลิตนักศึกษาที่มีทักษะเด่นในการใช้ภาษามลายูทีมีคุณภาพมาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

วิสัยทัศน์

ศูนย์ภาษามลายู จะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านภาษามลายูแก่ชุมชนองค์กรและผู้สนใจทั่วไป

 พันธกิจ

 

  1. 1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการอันทันสมัย บูรณาการโดยใช้สื่อต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อสู่มาตรฐานระดับสากล
  2. 2.ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการเรียนการสอน โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมสัมนา ทั้งในและต่างประเทศ
  3. 3.สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานวิจัยและเขียนตำราด้านการสอนภาษามลายู เพื่อเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษามลายู
  4. 4.ให้บริการจัดการด้านการเรียนการสอนภาษามลายูแก่สังคมและชุมชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
  5. 5.ส่งเสริมทำนุบำรุง ประเพณีและวัฒนธรรมที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม

 

วัตถุประสงค์

  1. 1.เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช้ภาษามลายู สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบวิชาชีพอื่นๆได้
  2. 2.เพื่อพัฒนายกระดับนักศึกษาในการพัฒนาตนเอง มีการผลิตผลงานการวิจัยและเขียนตำราด้านการสอนภาษามลายู เพื่อเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษามลายู
  3. 3.เพื่อให้บริการด้านภาษามลายูอย่างครบวงจรแก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
  4. 4.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการเป็นมุสลิมที่ดี ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงประเพณี วัฒนธรรมของอิสลาม