ลำดับ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นายอับดุลรามัน  โตะหลง หัวหน้าศูนย์
2 นายเดช  คำเคน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ไป
3 นางสาวอาซือน๊ะ  เวาะเซง อาจารย์
4 นางสาวอาซียะห์  กูวิง อาจารย์